[email protected] پشتیبانی فقط از طریق تیکیت و یا فرم تماس با ما

راهنمای سریع Numpy

راهنمای سریع Numpy

این قسمت یک راهنمای سریع برای رسیدن به توابع و فانکشن ها و آبجکت های کتابخانه Numpy  است .

برای وارد کردن کتابخانه دستور زیر را اجرا کنید :‌

import numpy as np


وارد کردن و خارج کردن داده

Importing/exporting

خواندن یک فایل متنی np.loadtxt('file.txt')
خواندن یک فایل با فرمت اکسل np.genfromtxt('file.csv',delimiter=',')
ذخیره یک فایل با فرمت متنی np.savetxt('file.txt',arr,delimiter=' ')
ذخیر یک فایل با فرمت متنی np.savetxt('file.csv',arr,delimiter=',')

 

ساخت آرایه

Creating Arrays

ساخت آرایه یک بعدی np.array([1,2,3])
ساخته آرایه دو بعدی np.array([(1,2,3),(4,5,6)])
ساخت خودکار آرایه ۱ بعدی با طول ۳ و مقدار اولیه صفر np.zeros(3)
ساخت خودکار آرایه 3×4 با تمام مقدار 1 np.ones((3,4))
ساخت آرایه 5×5 از 0 با 1 روی مورب (به صورت ماتریس) np.eye(5)
آرایه ای از 6 مقدار به طور مساوی از 0 تا 100 تقسیم شده است np.linspace(0,100,6)
آرایه ای از مقادیر 0 تا کمتر از 10 با مرحله 3 (به عنوان مثال [0،3،6،9]) np.arange(0,10,3)
آرایه 2×3 با تمام مقدار 8 np.full((2,3),8)
آرایه 4×5 شناورهای تصادفی بین 0–1 np.random.rand(4,5)
آرایه 6×7 شناور تصادفی بین 0 تا 100 np.random.rand(6,7)*100
آرایه 2×3 با ورودی تصادفی بین 0–4 np.random.randint(5,size=(2,3))

 

 

چک کردن خصوصیات آرایه ها

Inspecting Properties

تعداد عناصر موجود در آرایه را برمی گرداند arr.size
ابعاد آرایه (سطرها ، ستون ها) را برمی گرداند arr.shape
نوع عناصر را در  آرایه برمی گرداند arr.dtype
عناصر آرایه را به نوع dtype تبدیل کنید arr.astype(dtype)
آرایه  را به لیست پایتون تبدیل کنید arr.tolist
مشاهده مستندات به عنوان مثال np.eye np.info(np.eye)

 

تغیییر اشکال آرایه ها / کپی کردن / دسته بندی

Copying/sorting/reshaping

کپی آرایه به حافظه جدید np.copy(arr)
نمای عناصر آرایه را با نوع dtype ایجاد می کند arr.view(dtype)
مرتب سازی آرایه arr.sort
مرتب سازی به یک روش خاص ( به صورت مثال axis=0 ) arr.sort(axis=0)
تبدیل آرابه دوبعدی به آرایه یک بعدی two_d_arr.flatten
انتقال آرایه(ردیف ها به ستون تبدیل می شوند و بالعکس) arr.T
مجدداً به 3 ردیف ، 4 ستون تغییر شکل می دهد بدون اینکه داده ها تغییر کند arr.reshape(3,4)
شکل آرایه را به 5×6 تغییر می دهد و مقادیر جدید را با 0 پر می کند arr.resize((5,6))

 

اضافه کردن و حذف المنت ها

Adding/removing Elements

مقادیر را به انتهای آرایه اضافه می کند np.append(arr,values)
مقادیر را قبل از فهرست 2 در آرایه قرار دهید np.insert(arr,2,values)
سطر را در شاخص 3 آرایه حذف می کند np.delete(arr,3,axis=0)
ستون موجود در شاخص 4 آرایه را حذف می کند np.delete(arr,4,axis=1)

 

ترکیب / تقسیم

Combining/splitting

arr2 را به عنوان سطر به انتهای arr1 اضافه می کند np.concatenate((arr1,arr2),axis=0)
arr2 را به عنوان ستون به انتهای arr1 اضافه می کند np.concatenate((arr1,arr2),axis=1)
متغیر را به 3 زیر قسمت آرایه تقسیم می کند np.split(arr,3)
به صورت افقی بر روی شاخص 5 تقسیم می شود np.hsplit(arr,5)

 

نمایه سازی / برش / زیرمجموعه

Indexing/slicing/subsetting

عنصر5 را برمی گرداند arr[5]
عنصر ۲ و ۵ را در آرایه ۲ بعدی برای شما بر می گرداند arr[2,5]
عنصر آرایه را در شاخص 1 مقدار 4 اختصاص می دهد arr[1]=4
عنصر آرایه را در شاخص [1] [3] به مقدار 10 اختصاص می دهد arr[1,3]=10
عناصر را در شاخص های 0،1،2 برمی گرداند (در یک آرایه 2 بعدی: ردیف های 0،1،2 را برمی گرداند) arr[0:3]
عناصر موجود در سطرهای 0،1،2 را در ستون 4 برمی گرداند arr[0:3,4]
عناصر را در اندیس های 0،1 برمی گرداند (در یک آرایه 2 بعدی: ردیف های 0،1 را برمی گرداند) arr[:2]
عناصر موجود در شاخص 1 را در همه سطرها برمی گرداند arr[:,1]
آرایه ای را با مقادیر boolean برمی گرداند arr<5
آرایه ای را با مقادیر boolean برمی گرداند (arr1<3) & (arr2>5)
یک آرایه بولی را معکوس می کند ~arr
عناصر آرایه کوچکتر از 5 را برمی گرداند arr[arr<5]

 

ریاضی

 Math

به هر عنصر آرایه 1 عدد اضافه کنید np.add(arr,1)
از هر عنصر آرایه 2 عدد کم کنید np.subtract(arr,2)
هر عنصر آرایه را در 3 ضرب کنید np.multiply(arr,3)
هر عنصر آرایه را بر 4 تقسیم کنید (np.nan را برای تقسیم بر صفر برمی گرداند) np.divide(arr,4)
هر عنصر آرایه را به توان 5 برسانید np.power(arr,5)

 

ریاضی برداری

Vector Math

عناصر arr2 را به arr1 اضافه کنید np.add(arr1,arr2)
عناصر arr2 را از arr1 کم کنید np.subtract(arr1,arr2)
عناصر arr1 را در arr2 ضرب می کنیم np.multiply(arr1,arr2)
عناصر arr1 را به arr2 تقسیم می کنند np.divide(arr1,arr2)
به صورت عنصری arr1 را به توان arr2 رسانده اید np.power(arr1,arr2)
اگر آرایه ها از عناصر و شکل یکسانی برخوردار باشند ، برمی گردد np.array_equal(arr1,arr2)
ریشه مربع هر عنصر در آرایه np.sqrt(arr)
سینوس هر عنصر در آرایه np.sin(arr)
ثبت طبیعی هر عنصر در آرایه np.log(arr)
مقدار مطلق هر عنصر در آرایه np.abs(arr)
دور تا نزدیکترین int np.ceil(arr)
دور تا نزدیکترین int np.floor(arr)
تا نزدیکترین int دور می زند np.round(arr)

 

 

آمار

Statistics

بازده به معنای محور خاص است np.mean(arr,axis=0)
مجموع arr را برمی گرداند arr.sum
حداقل مقدار arr را برمی گرداند arr.min
حداکثر مقدار محور خاص را برمی گرداند arr.max(axis=0)
واریانس آرایه را برمی گرداند np.var(arr)
انحراف معیار محور خاص را برمی گرداند np.std(arr,axis=1)
ضریب همبستگی آرایه را برمی گرداند arr.corrcoef

 

 

محمدرضا حسنی

258 مطلب منتشر شده

دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات / موسس پایتونی ها

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب پرمخاطب پایتونی ها

الگوریتمNaive Bayes

2
دقیـقه مطالعه
ادامه ...
Logistic regression

Logistic Regression چیست؟

3
دقیـقه مطالعه
ادامه ...

Support vector machine

2
دقیـقه مطالعه
ادامه ...

محصولات فروش پایتونی ها

آموزش فیگما (Figma)

750,000 ریال
3